Közös kezelés szálloda


közös kezelés szálloda

A rendezvényszervezéshez kapcsolódó adatfeldolgozási tevékenység általános szerződési feltételei 9. A Szabályzat hatálya 2. E Szabályzat hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok HH Tiliana Hotel általi kezelésére terjed ki.

Tengeribeteg utazás 25 óra éjszakai komp Japán Utazás zord időben Okinawa-Kagoshima

Egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő ügyfeleket, vevőket, szállítókat e szabályzat alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni. Szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre vonatkozik, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat.

GDPR 14 3. Fogalom meghatározások E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalom meghatározásokat a Rendelet 4. Ennek megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat: 1.

Nyaralás a fogászati kezelés alatt

Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; Az adatkezelés jogszerűségének biztosítása 4.

A HH Tiliana Közös kezelés szálloda, vagy más szervezet? Ki az adatfeldolgozó? Ő megfelel-e a rendeleti követelményeknek? E teszt során jelen adatkezelési szabályzat szerint kell eljárni, meg kell teremteni az adatkezelés jogalapját, és az ügyfelet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, további tényeiről, és az érintett jogairól.

Új — addig nem végzett - adatkezelési cél felmerülése esetén az előbbi pont szerinti eljárás mellett, jelezni kell a szálloda vezetőjének az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásába való felvétel végett.

Válasszon nyelvet

A munkavállaló kötelezettsége minden egyes adatkezelés vonatkozásában az adatbiztonsági intézkedések betartása, az észlelt hiányosságok jelzése a szálloda vezetőjének.

A munkavállaló köteles jelenteni a munkáltatói jogok gyakorlójának, és a szálloda vezetőjének, ha adatvédelmi incidens, vagy arra utaló információk jutottak a tudomására. Az adatkezelési teszt során először azt kell vizsgálni, vagy a HH Tiliana Hotel adatkezelése alapozható-e szerződés teljesítése, vagy jogos érdek, vagy jogi kötelezettség teljesítése jogcímre.

Ezek hiányában az érintett hozzájárulása jogcímet kell alkalmazni, és ennek megfelelően kell eljárni.

közös kezelés szálloda

A jogi közös kezelés szálloda alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók.

A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén közös kezelés szálloda adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ez esetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Péntek: érkezés, vacsora és mini-wellness

Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is. Eljárás Eljárás adatfeldolgozó igénybevétele esetén 7. A munkavállaló köteles az adatfeldolgozótól megkövetelni a Rendeletben előírt garanciák teljesítését: 1.

közös kezelés szálloda

Ő maga és munkavállaló az általuk megismert személyes adatok kezelése körében titoktartási nyilatkozatot vállaljanak, és 3. Eljárás adatfeldolgozóként 8. Ha a HH Tiliana Hotel kezel más nevében megbízása alapján személyes adatokat — például rendezvényszervezés esetén — akkor ő maga minősül adatfeldolgozónak, és a HH Tiliana Hotel munkavállalója munkakörében köteles biztosítani, hogy a HH Tiliana Hotel megfeleljen az adatfeldolgozóra előírt rendeleti követelményeknek.

Szálloda takarítás Állás Budapest

Az érintettek tájékoztatása 9. Az érintettek egyes kategóriáit — például, vendégek, munkavállalók, szerződő partnerek stb. A HH Tiliana Hotel valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak gyakorlását.

A szállóvendégek adataival kapcsolatos adatkezelés - Bejelentő lap A HH Tiliana Hotel a szerződő fél azonosítása és a szolgáltatás teljesítése céljából kezeli a szálláshely szolgáltatást igénybe vevő természetes személy jogi személy esetén képviselő, kapcsolattartó nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, gépkocs irendszámát, állampolgárságát, érkezési, távozási idejét, az idegenforgalmi adóval kapcsOlatos kötelezettségek teljesítése céljából kezeli továbbá a természetes személy közös kezelés szálloda jelét.

A bejelentő lapon tájékoztatni kell a vendéget, hogy az adatkezelés célja és jogcíme a szolgáltatás és a szerződés teljesítése, az adók vonatkozásában jogi kötelezettség teljesítése, és hogy az adatkezelésről további információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatót elérheti és megtekintheti a HH Tiliana Hotel recepcióján közös kezelés szálloda formában, és a HH Tiliana Hotel honlapján.

A SZÁLLÁSHELY-MINŐSÍTÉS FOLYAMATA

Az adatkezelés jogcíme: szerződés teljesítése. Ha a HH Tiliana Hotel a megadott adatokat más célból is közös kezelés szálloda kívánja használni — például reklámajánlathoz, hírlevél küldéshez telefonszámot, e-mail címet — ehhez megkéri az érintett hozzájárulását a 4. Az e-mailben, telefonon közölt foglalások, rendelések vonatkozásában is szerződés teljesítése az adatkezelés jogcíme, figyelemmel arra, hogy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges Közös kezelés szálloda 6.

A személyes adatok címzettjei: az ügyvezető, vendégkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, kapcsolattartói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.

Ellenőrizze foglalása feltételeit - Közös kezelés sevastopol

Az adatok közös kezelés szálloda időtartama — a számviteli bizonylatokon rögzített adatok kivételével - a kapcsolódó szerződés megszűnését követő 5 év. A szolgáltatások számlázásához szükséges személyes adatokat a HH Tiliana Hotel számlakiállítás, adókötelezettségek teljesítése és számviteli elszámolás céljából, jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, a számviteli törvényben írt 8 éves megőrzési időben kezeli.

közös kezelés szálloda

Az idegenforgalmi adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat a HH Tiliana Hotel jogi kötelezettség teljesítése jogcímén és céljából, az adó elévülési idejéig kezeli. Az érintettek az Adatkezelési tájékoztatóban Adatvédelmi szabályzat IV. Rész írt jogokkal élhetnek.

Szállodai tisztasági munkatárs

Harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése - Vendégkönyv A HH Tiliana Hotel, mint szállásadó harmadik országbeli állampolgár megszálló adatairól a jogszabályban előírt formanyomtatvány szerinti nyilvántartást vendégkönyvet vezet.

Az érintett adatkör: természetes személyazonosító adatok: családi és utónév, születési hely és idő; állampolgárság vagy hontalan státusz, az úti közös kezelés szálloda azonosító adatai; a szálláshely igénybevételének kezdő és várható befejező időpontja; a vízum vagy tartózkodási engedély száma 1.

Az adatkezelés célja: bejelentési kötelezettség teljesítése, jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése A személyes adatok címzettjei: az ügyvezető, vendégkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, kapcsolattartói. Az adatok tárolásának időtartama: a vendégkönyv hatóság részére történő leadásáig.

Az adatkezelés célja az igényelt szolgáltatás teljesítése az érintett részére, felelősségvállaló nyilatkozat kérése, jogérvényesítés. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról, jogcíméről szerződés teljesítése és arról, közös kezelés szálloda az adatkezelésről további információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatót elérheti és megtekintheti a HH Tiliana Hotel honlapján.

Ha a HH Tiliana Hotel a megadott adatokat más célból is fel kívánja használni — például reklámajánlathoz, hírlevél küldéshez telefonszámot, e-mail címet — ehhez meg kell kérnie az érintett hozzájárulását a 4.

Adatkezelési tájékoztató | Danubius hotelek Budapest, Balaton, Győr, Bük, London

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése. A személyes adatok címzettjei: az ügyvezető, vendégkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói. Az adatok közös kezelés szálloda időtartama 30 nap, jogérvényesítés igény esetén 5 év.

Az érintett nyilatkozatának bekérésére és tájékoztatására a 1. Ezen fejezet rendelkezéseit a HH Tiliana Hotel saját szervezésű — nem más adatkezelő megbízása alapján teljesített - rendezvényeihez kapcsolódó adatkezelésekre kell alkalmazni. Amennyiben a HH Tiliana Hotel más közös kezelés szálloda megbízásából végez rendezvényszervezést és ennek keretében a megbízó nevében kezel személyes adatokat, akkor adatfeldolgozóként jár el, és erre jelen szabályzat adatfeldolgozói eljárásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

Tájékoztatás elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról

A rendezvényen résztvevők adatainak kezelés Ha a HH Tiliana Hotel adatkezelőként — és nem megbízottként adatfeldolgozóként - végzi a rendezvényszervezést, jelentkezés, részvétel biztosítása, a rendezvény lebonyolítása, kapcsolattartás céljából kezeli a jelentkező, résztvevő természetes személy nevét, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát. Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása. A hozzájárulás az 1. A címzettek: a HH Tiliana Hotel ügyvezetője, a rendezvény lebonyolításában résztvevő munkatársai, vagyonvédelmi megbízott.

Az adattárolás ideje: a rendezvény lebonyolítását követő 30 napig. Fizetős rendezvény esetén a számlázáshoz szükséges személyes adatokat a HH Tiliana Hotel számlakiállítás, adókötelezettségek teljesítése és számviteli elszámolás céljából, jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, a számviteli törvényben írt 8 éves megőrzési időben kezeli. Fénykép, hangfelvétel készítéséhez, felhasználásához kapcsolódó adatkezelés Az Adatkezelő a rendezvényen a résztvevőkről érintett hozzájárulásával készíthet, használhat fel kép vagy hangfelvételt.

Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén. A rendezvény fellépőire, szereplőire, előadóira vonatkozó adatkezelés Közös kezelés szálloda Adatkezelő a rendezvény fellépőinek, előadóinak, szereplőinek adatait a rendezvény megtartása, lebonyolítása céljából kezeli. Ezen adatkezelés jogcíme: szerződés teljesítése. Adattárolás ideje: 5 év. A rendezvény fellépőivel, szereplőivel, előadóival kötendő szerződés adatkezelési közös kezelés szálloda a 2.

A rendezvény fellépői, szereplői, előadói részére teljesített kifizetés tiszteletdíj, fellépti díj, jogdíj, stb. A rendezvény beszállítóira, szolgáltatóira, kiállítóira, árusaira vonatkozó adatkezelés A rendezvény beszállítóira, szolgáltatóira, árusaira vonatkozó, a szerződésben meghatározott adatkörre kiterjedő adatkezelés célja a rendezvény lebonyolítása, a rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatás nyújtása.

Glükozamin készítmények ár rendezvény beszállítóival kötendő szerződés adatkezelési kikötéseit a 2. A közös kezelés szálloda fellépői, szereplői, előadói részére teljesített kifizetés tiszteletdíj, felléptidíj, jogdíj, stb. Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának köre A HH Tiliana Hotel szállodai és munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelést végez.